uGtJodf hfFb} ;jf/L;fwg e/tk'/, !& c;f/ M gf/fo0fu9 d'lUng ;8sv08sf] klx/f] kG5fPkl5 em08} !( 306f /f]lsPsf ;jf/L;fwg uGtJotkm{ hfFb} . OR5fsfdgf ufpFkflnsf–% l:yt tLg gDa/ k'ndf uP /flt klx/f] v;]kl5 ;8s cfOtaf/ ;fFem ^ ah];Dd ca?4 ePsf] lyof] . tl:j/ M s[i0f cfrfo{÷/f;;

दिउँसो चार घण्टा दैनिक बन्द हुँदै आएको नारायणगढ–मुग्लिन सडक आजदेखि २४ सै घण्टा खुल्ला रहने छ। नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ–मुग्लिन) का सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्णप्रसाद आचार्यले पहाड काट्ने काम लगभग सकिएकाले आजदेखि बाटो बन्द नगर्ने निर्णय भएको बताए ।

‘अब पहाड काट्न एक/दुई मिटर जति मात्र बाँकी होला । त्यसैले गाडी बन्द गरिरहनु पर्ने अवस्था रहेन,’ इन्जिनियर आचार्यले भने । तुइन खोलामा पुल निर्माणका लागि पहाड काट्न गत वर्ष र यो वर्ष पुसदेखि दिनहुँ सडक बन्द हुने गरेको थियो । ६० मिटर अग्लो पहाड काट्न गत वर्ष पुस ५ देखि फागुन २० सम्म दैनिक चार घण्टा बाटो बन्द गरिएको थियो । गत वर्ष जम्मा २५ मिटरमात्रै पहाड काटेर काम रोकिएको थियो । यस वर्ष पुस ७ गतेदेखि दिउँसो चार घण्टा बाटो बन्द गरेर पहाड काट्न सुरू गरिएको थियो ।